Termeni și condiții

La Ocean Credit IFN S.A., datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor fizice cu care interacționăm în cadrul activității noastre sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și cu cele mai înalte standarde de confidențialitate și securitate.

In cele ce urmează vă prezentăm în prezenta politică de confidențialitate ce date cu caracter personal prelucrăm, în ce scopuri le utilizăm, către cine le transferăm precum și care sunt drepturile pe care persoanele vizate le au în legătură cu prelucrarea acestor date și cum pot să și le exercite.

1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Acceptând Termenii și Condițiile vă exprimați consimțământul expres și neechivoc ca OCEAN CREDIT IFN S.A., cu sediul în Calea Floreasca nr. 112, etaj 2, Sector 1, Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4381/08.04.2015, cod unic de înregistrare 34353350, înregistrată în Registrul General al Instituțiilor Financiare Nebancare ținut de Banca Națională a României cu nr. RG-PJR-41-110300 și ca operator de date cu caracter personal în Registrul Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 36405/28.09.2015, telefon 021 9938, e-mail: info@35.233.9.40, să prelucreze datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date. În acest sens, vă exprimați consimțământul expres și neechivoc și autorizați OCEAN CREDIT IFN S.A. să prelucreze datele dvs. cu caracter personal, inclusiv prin transmiterea acestor date, în scopul prelucrării către Biroul de Credit S.A. și Centrala Riscurilor de Credit, acționari și afiliați ai OCEAN CREDIT IFN S.A., din țară sau din străinătate, agenții de colectare sau alte entități implicate în procesul de colectare a creanțelor deținute de OCEAN CREDIT IFN S.A., terți cesionari, parteneri de afaceri și contractori ai CREDITORULUI, din țară sau din străinătate, în scopul prestării de servicii financiare, inclusiv al analizării cererii dvs. de acordare a creditului, în scopuri statistice și/sau pentru promovarea și publicitatea produselor financiare existente sau viitoare. Informațiile referitoare la plata folosind card de credit sau debit pot fi, de asemenea colectate. Totodată, OCEAN CREDIT IFN S.A. are dreptul să prelucreze informațiile dvs. cu caracter personal, precum: codul numeric personal, cetățenia, adresa, profesia, locul de muncă, e-mail, numărul de telefon, situația familială, economică și financiară, nivelul de educație, venitul, declarațiile și documentele de orice fel depuse, redactate sau completate, având obligația de a păstra datele dvs. de identificare timp de 5 ani potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor.

Dumneavoastră aveți dreptul de a vă exercita față de OCEAN CREDIT IFN S.A. drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 și Regulamentul European 2016/679 pentru protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei fizice și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra datelor proprii.

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Ocean Credit va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitabilitate și transparența, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Ce date personale prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, de regulă:

 •  date de identificare: nume, prenume, CNP, seria și numărul actului de identitate, alte informații conținute în acestea (de ex: data nașterii, cetățenia, adresa de domiciliu), adresa e-mail, numărul de telefon mobil, persoana de contact, numărul de telefon mobil a persoanei de contact, fotografii de profil din rețeaua socială (Facebook);
 •  date de geolocalizare/date de trafic (IP, cookies);
 •  informații referitoare la numele angajatorului;
 •  date privind studiile și formarea profesională, locul de muncă;
 •  informații financiare (nivelul salarial declarat, istoric tranzacțional, istoric creditar, cont IBAN, banca emitentă a cardului bancar, masca card bancar);
 •  informații rezultate în urma înregistrării audio a convorbirilor telefonice sau din corespondența electronică (conținut și meta-date);
 •  semnătură;
 •  orice alte informații statistice provenite de pe urma prelucrărilor datelor efectuate (cum ar fi: segmentarea clientelei în bază de criterii statistice, identificatorul unic asociat pentru fiecare client în parte în sistemul intern de date Ocean Credit).

Lista acestor date poate varia în funcţie de caracteristicile serviciilor şi produselor contractate de dumneavoastră sau în legatura cu care vă manifestaţi interesul, de prevederile legale aplicabile activităţilor întreprinse de către Ocean Credit.

Cum prelucrăm datele tale personale?

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face doar în scopuri legitime prin operațiuni tehnice, precum:

 •  înregistrarea, colectarea, organizarea și stocarea datelor în memoria internă;
 •  modificarea, extragerea, combinarea datelor în scopuri operaționale și statistice;
 •  utilizarea, transmiterea, arhivarea datelor cu caracter personal;
 •  blocarea, restricționarea, ștergerea.

Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul tău dacă ti-ai manifestat acordul în acest sens.

În cazul în care Clientul furnizează către Ocean Credit informații despre o altă persoană, acesta are obligația de a informa respectiva persoană cu privire la conținutul prezentului capitol referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Obținerea datelor cu caracter personal?

Ocean Credit obține datele cu caracter personal direct de la client şi prin consultarea de surse externe în scopul îndeplinirii obligațiilor prudențiale de evaluare a clientelei pentru:

 •  prevenirea furtului de identitate;
 •  evaluarea bonicității clientelei.

Sursele de date externe includ deținători abilitați de informații (Biroul de Credit S.A., ANAF, portalul instanțelor de judecată din România administrat de Ministerul Justiției), baze de date electronice, informații disponibile în social media cât și pe internet.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal?

Ocean Credit prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri:

 •  identificarea persoanelor vizate (de ex: CNP, telefon, e-mail);
 •  evaluarea gradului de solvabilitate a clientelei;
 •  verificarea Clientelei în vederea prevenirii furtului de identitate;
 •  Operațiuni de audit intern si audit extern;
 •  centralizarea și stocarea datelor în baza de date internă în scopul utilizării de către departamentele Ocean Credit în desfășurarea activității acestora;
 •  contactarea Clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare (telefon, e-mail, SMS) privind situația contractului cu Ocean Credit (de ex: data scadenta, statut de restanțier, funcționalități produs creditar contractat);
 •  înregistrarea audio a convorbirilor telefonice cu Ocean Credit în scopul de a îmbunătății calitatea serviciilor și a apelurilor, dar și pentru a furniza dovada cererii/acordului/opțiunii cu privire la anumite servicii financiar-bancare;
 •  analiza comportamentului financiar și monitorizarea obligațiilor contractuale pe întreaga durata a relației cu Ocean Credit;
 •  desfășurare activități de marketing prin intermediul mijloacelor de comunicare (telefon, e-mail, SMS) în cazul în care Clientul a acceptat aceasta;
 •  efectuarea analizelor statistice a portofoliului de clienți pentru îmbunătățirea serviciilor;
 •  analizarea riscului de contrapartidă;
 •  gestionarea activități de colectare debite și recuperare creanțe;
 •  realizarea de activități de curierat;
 •  soluționarea de litigii/solicitări;
 •  efectuarea raportări către instituțiile competente conform reglementărilor legale aplicabile (de ex: BNR, ANAF);
 •  transmiterea către terți contractanți, în condițiile legii (precum, dar fără a se limita la, firme de curierat/servicii poștale, societăți de recuperare creanțe sau alți mandatari contractanți de către Ocean Credit pentru exercitarea intereselor sale legitime).

În anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate automat, fără însă a exclude intervenția umană. De exemplu, pentru a ne asigura că vă propunem cele mai potrivite soluții pentru profilul dumneavoastră, putem recurge la segmentări de marketing care ne ajuta în formarea de ofertei dedicate.

Ce se întâmplă dacă nu doriți ca datele cu caracter personal să fie prelucrate de către Ocean Credit?

În cazul în care nu doriți să ne furnizați informațiile necesare sau vă opuneți prelucrării ulterioare a acestora, vom fi în imposibilitatea inițierii, respectiv continuării relației de afaceri.

Cât timp prelucrăm datele personale?

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acestei perioade, în conformitate cu dispozițiile legale în baza cărora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date( de exemplu, dispozițiile legale ce reglementează arhivarea documentelor).

Către cine pot fi transmise datele cu caracter personal?

Categoriile potențialilor destinatari ai transferurilor de date pot fi:

 •  parteneri (ex: companii de tehnologii și plăti precum VISA ori MASTERCARD, companii specializate pentru administrarea investițiilor, companii de brokeraj);
 •  terți subcontractanți ( ex: prestatori servicii poștale, agenți de media/cercetări de marketing);
 •  birouri de organizare a bazelor de date (de tipul Biroul de Credite și Centrala Riscului de Credit – în cazul în care ați contractat produse de creditare) sau diverse agenții de servicii (SWIFT/Transfond – pentru plăți în lei/valută);
 •  ANAF, în vederea respectării legislație FATCA ( „Foreign Account Tax Compliance Act”) si CRS (Common Reporting Standard), în cazul în care datele cu caracter personal sau operațiunile efectuate de către dumneavoastră se încadrează în criteriile de raportare stabilite de FATCA si /sau CRS;
 •  acționari;
 •  membri ai Ocean Credit;
 •  angajatorii;
 •  alte autorități competente ( pentru îndeplinirea obligațiilor legale);
 •  mandatari/împuterniciți în scopul intereselor legitime ale Ocean Credit (firme de avocatura, societăți de recuperare creanțe etc.);
 •  terți în cazul cesionarii/transferului drepturilor.

Se pot transmite datele în afara țării?

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate să implice transmiterea lor în străinătate, în scopurile mai sus menționate. Datele pot fi transferate în state în/ din afara Uniunii Europene, inclusiv Statele Unite ale Americii. În toate cazurile, orice transfer va fi efectuat cu instituirea garanțiilor necesare care să asigure protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Care sunt drepturile tale si cum pot fi exercitate?

Pe lângă drepturile existențe, de la data aplicării Regulamentului beneficiezi de drepturi adiționale. Iată lista completă a drepturilor pe care le ai:

 •  Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;
 •  Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completă;
 •  Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege; cum ar fi printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru din Calea Floreasca nr.112, et.2, sector 1, Bucureşti, 014455;
 •  Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor sau legalitatea prelucrării, persoană vizată se opune ștergerii datelor, atunci când Ocean Credit nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar persoană vizată le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau atunci când persoană vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale Ocean Credit prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 •  Dreptul de opoziție – dreptul de a va opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, că datele care va vizează să facă obiectul unei plângeri, cu excepția cazurilor in care există dispoziții legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere scrisă către Ocean Credit, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicita opoziție și motivul întemeiat și legitim legat de situația dumneavoastră particulară.
 •  Dreptul de nu fi supus unei decizii individuale – reprezintă posibilitatea dumneavoastră de a solicita Ocean Credit de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, exclusiv crearea de profiluri, și care produce efecte juridice care să privească persoană vizată sau care să o afecteze într-o măsură semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, aveți posibilitatea de a va exprimă punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalități descrise în prezența informare.
 •  Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita că respectivele date să fie transmise altui operator;
 •  Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 •  Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 •  Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectivă prelucrare, îți poți exprimă propriul punct de vedere cu privire la această și poți contesta decizia.

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră, inclusiv eventualitatea în care doriți să vă retrageți acordul cu privire la prelucrarea datelor în scop de marketing, puteți să ne contactați prin e-mail, la adresa: gdpr@35.233.9.40.

Menționăm că informațiile prezentate mai sus, vor fi permanent la dispoziția dumneavoastră, în format actualizat, pe site-ul www.oceancredit.ro.

2. CEREREA DE CREDIT

Prin accesarea site-ului și a serviciilor puse la dispoziție de OCEAN CREDIT IFN S.A., declarați că informațiile prevăzute în formularul cerere de credit sunt adevărate și neînșelătoare și cunoașteți sancțiunile penale prevăzute de Codul Penal pentru infracțiune de fals in declarații. Formularul de Informații Standard la Nivel European este disponibil ca Anexa 1 la Contractul de Credit și poate fi consultat înainte de semnarea contractului. Aveți la dispoziție 15 (cincisprezece) zile calendaristice în care să vă decideți cu privire la semnarea Contractului de Credit. Rambursarea mai devreme de scadența NU ATRAGE REDUCEREA sumei datorate (credit + comision de administrare + comision de prelungire). În caz de neplată pană la scadentă, OCEAN CREDIT IFN S.A. va percepe penalități de 0.5% / zi din soldul creditului.

3. ACORDUL PRIVIND DEBITAREA CONTULUI ASOCIAT CARDULUI BANCAR

Înainte de încheierea contractului, prin intermediul cererii de credit, vă exprimați acordul să furnizați datele aferente cardului bancar salarial al dumneavoastră, procesatorului de plăți partener al OCEAN CREDIT IFN S.A., și că informațiile cu privire la cardul dumneavoastră să fie verificate si validate de către OCEAN CREDIT IFN S.A.

În acest sens, autorizați OCEAN CREDIT IFN S.A. să blocheze o sumă în valoare de 1-2 lei, ce urmează a se debloca fără costuri pentru dumneavoastră. Vă exprimați consimțământul expres și neechivoc ca OCEAN CREDIT IFN S.A., să debiteze contul cardului dumneavoastră cu sumele datorate la scadență, și ulterior prin debitări repetate pană la stingerea debitului datorat precum și cu sumele reprezentând dobânzi penalizatoare și cheltuielile percepute de terți cu ocazia procesării tranzacțiilor.

4. FOLOSIREA SITE-ULUI, ACTUALIZĂRI ALE SITE-ULUI ȘI ALE APLICAȚIEI OCEAN CREDIT

Prin accesarea și utilizarea acestui site nu este asigurată în niciun fel acordarea unui credit de către OCEAN CREDIT IFN S.A.. Cererea de acordare a creditului completată on-line va fi analizată și poate fi aprobată sau nu de către OCEAN CREDIT IFN S.A. la libera sa apreciere și decizie.

Periodic, OCEAN CREDIT IFN S.A. va actualiza informațiile de pe site, cât și aplicația OCEAN CREDIT.

5. POLITICA DE RETURNARE

În cazul în care OCEAN CREDIT IFN S.A. decide încheierea unui contract de credit cu dvs. și acordarea unui credit, suma maximă cu care cardul dvs. indicat în cererea de creditare completată on-line poate fi debitat atât la scadență, cât și la orice moment ulterior și ori de câte ori este necesar până la încasarea tuturor sumelor de bani datorate, este egală cu suma datorată de dvs. către OCEAN CREDIT IFN S.A. și scadentă la momentul debitării. Suma de bani datorată de dvs. către OCEAN CREDIT IFN S.A. la un anumit moment poate fi aflată prin accesarea contului dvs. de utilizator prin intermediul site-ului www.oceancredit.ro sau a aplicației OCEAN CREDIT.

În cazul în care cardul dvs. a fost debitat cu o sumă de bani în favoarea OCEAN CREDIT IFN S.A. și această debitare nu a fost autorizată de dvs. sau a fost executată incorect, aveți obligația de a semnala fără întârziere acest fapt către OCEAN CREDIT IFN S.A., dar nu mai târziu de 13 luni calculate de la data debitării cardului dvs., prin telefon, fax sau e-mail, la datele de contact indicate pe site-ul OCEAN CREDIT IFN S.A. sau în contractul de credit încheiat cu OCEAN CREDIT IFN S.A., după caz. Astfel de situații pot apărea atunci când, de exemplu, a fost înregistrată o plată dublă cu privire la stingerea unei obligații de plată, parțial sau total, sau, a fost efectuat un transfer bancar în contul sumelor datorate către OCEAN CREDIT IFN S.A. cu indicarea greșită sau cu omiterea indicării numărului contractului de credit, sau, a fost efectuată o plată neautorizată de către o persoană, alta decât titularul cardului, fără autorizarea sau cunoștința titularului cardului etc.

6. CORESPONDENȚA

Acceptând prezentele Termeni și Condiții vă exprimați consimțământul în mod expres și neechivoc ca toate comunicările și corespondența, în format tipărit, mesaj text, electronic si/sau telefonic, dintre dvs. și OCEAN CREDIT IFN S.A. să fie păstrată de OCEAN CREDIT IFN S.A. pe toata perioada derulării contractului de credit încheiat intre dvs. si OCEAN CREDIT IFN S.A., inclusiv pentru o perioadă de 13 luni calculate de la data la care contul (urile) bancare ale OCEAN CREDIT IFN S.A. au fost creditate cu o sumă de bani prin care s-au stins, parțial sau total, sume datorate de dvs. în baza contractului de credit încheiat cu OCEAN CREDIT IFN S.A.. Toate aceste comunicări și întreaga corespondență dintre dvs. și OCEAN CREDIT IFN S.A. pot fi puse la dispoziția Master Card și Visa Card ori de câte ori a fost semnalată o operațiune de plată neautorizată sau executată incorect. Prezenta secțiune se aplică tuturor comunicărilor și întregii corespondențe dintre dvs. și OCEAN CREDIT IFN S.A., indiferent dacă data acesteia este anterioară sau ulterioară operațiunii de plată neautorizată sau executate incorect.

7. COOKIES

Acest site folosește cookies care sunt utilizate pentru autentificarea și reținerea preferințelor utilizatorului. Aceste informații sunt colectate doar în scopul îmbunătățirii serviciilor pe care OCEAN CREDIT IFN S.A. le oferă clienților săi. Fiecare browser acceptă implicit cookies. Dacă nu doriți să acceptați utilizarea de cookies, puteți să schimbați în mod corespunzător configurația browser-ului dumneavoastră.

8. COPYRIGHT

OCEAN CREDIT IFN S.A. deține toate drepturile aferente site-ului www.oceancredit.ro și conținutului acestuia, inclusiv design, grafică, formă de prezentare, precum și toate drepturile aferente tuturor materialelor de marketing, publicitate sau alt fel de prezentare. Acestea sunt protejate de legislația în vigoare. Orice act sau încercare de copiere, modificare, afișare, transmitere, publicare, în orice formă, a conținutului și/sau a oricărui element al site-ului, fără acordul OCEAN CREDIT IFN S.A., sunt interzise.

„OCEAN CREDIT” și „INSTANT INSEAMNA ACUM” sunt mărci în curs de înregistrare ale OCEAN CREDIT IFN S.A.

9. RĂSPUNDEREA PRIVIND USER-UL ȘI PAROLA

Prin accesarea și utilizarea acestui site sau a aplicației OCEAN CREDIT aveți posibilitatea solicitării acordării unui credit prin completarea cererii de credit on-line, ocazie cu care vi se va aloca un cont de utilizator. Aveți obligația și răspunderea de a păstra secretul parolei aferente contului de utilizator, orice accesare a contului dvs. de utilizator de o terță persoană ca urmare a neprotejării de către dvs. a secretului acesteia neputând fi imputată OCEAN CREDIT IFN S.A.

10. BIROUL DE CREDITE

Sistemul Biroului de Credit reprezintă o sursă obiectivă, sigură și relevantă de informare în legatură cu comportamentul la plată al persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal la Biroul de Credit facilitează evaluarea riguroasă a bonității persoanelor vizate. Prelucrarea datelor personale în Sistemul Biroului de Credit în baza interesului legitim este fundamentată de cadrul juridic la nivel european și național în domeniul creditării și insolvenței persoanelor fizice.

Tipurile de date care intră în componența categoriilor de interes, fără a se limita la, urmatoarele:

 •  Date de identificare ale persoanei vizate
 •  Date referitoare la produsele de tip credit acordate: tipul de produs, denumirea Participantului, starea produsului, termenul de acordare sumele acordate, sumele datorate, data scadenței, rata lunară, categoria de intârziere, data inchiderii produsului.
 •  Date referitoare la evenimente care apar în perioada de derulare a produsului de tip credit: restructurare, refinanțare, cesiune.